ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТАЦЕНТР», надалі – Виконавець, в особі директора Софійченка Віталія Сергійовича, який діє на підставі Статуту, пропонує будь-якій фізичній особі та юридичній особі, надалі – Замовник, у подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, укласти цей публічний договір (оферта) про надання послуг (надалі – Договір) про наступне:

1. Визначення термінів

1.1. Публічний договір – це правочин про надання Виконавцем послуг Замовнику, відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України, умови якого є однаковими для всіх Замовників.
Даний Договір укладається шляхом приєднання Замовником до запропонованого Договору в цілому на підставі ст. ст.634, 641, 642 Цивільного кодексу України.
1.2. Оферта – це пропозиція Виконавця адресована будь-якій фізичній особі та юридичній особі згідно із ст.641 Цивільного кодексу України укласти з ним Договір.
1.3. Акцепт – повне і беззастережне прийняття Замовником Оферти шляхом здійснення Замовником дій, передбачених цим Договором.

2. Загальні положення

2.1. Цей Договір вважається укладеним (оферта вважається акцептованою) з моменту здійснення будь-якої наступної дії:
- оплата (в т.ч. часткова) Замовником вартості послуг Виконавця;
- здійснення зі сторони Замовника будь-якої дії спрямованої на прийняття пропозиції укласти цей Договір або фактичне користування послугами за цим Договором.
2.2. У випадку прийняття умов даної Оферти, Замовник погоджується з усіма умовами (в повному обсязі без виключень) цього Договору та підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.
2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

3. Предмет Договору

3.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з професійного розвитку за дистанційною формою (у форматі – вебінару) (надалі – захід) та видати Замовнику сертифікат, який підтверджує його участь у заході.
3.2. Замовник зобов'язується отримати послуги, що надаються Виконавцем, та оплатити їх відповідно до умов цього Договору.
3.3. Тема, дата та час проведення заходу, кількість балів, вартість конкретного заходу за цим Договором повідомляються Виконавцем додатково.

4. Порядок надання послуг

4.1. Послуги за цим Договором надаються дистанційно через мережу Інтернет.
4.2. Після проведення оплати та нарахування її на розрахунковий рахунок Виконавця Замовник отримує посилання, за яким надається доступ до заходу.
4.3. У разі неможливості проведення заходу у раніше визначений час, з причин, що не залежать від Виконавця, Виконавець може перенести дату та час проведення заходу, обов'язково повідомивши про це Замовника.
4.4. Після закінчення заходу Виконавець видає (надсилає на зазначену Замовником адресу) Замовнику сертифікат, що підтверджує його участь у заході, пов'язаного з проходженням професійного розвитку, та акт виконаних робіт (наданих послуг).
4.5. Підписаний обома Сторонами акт виконаних робіт (наданих послуг) є підтвердженням виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.
Якщо Замовник не поверне Виконавцю підписаний акт або не надасть письмової претензії з повним та аргументованим обґрунтуванням причин не підписання акту протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту його отримання, акт виконаних робіт (наданих послуг) вважається прийнятим Замовником без зауважень.

5. Порядок проведення розрахунків

5.1. Вартість послуги за цим Договором залежить від обраної Замовником теми заходу.
5.2. Оплата здійснюється Замовником у національній валюті України на умовах 100% попередньої оплати.
5.3. Моментом оплати вважається надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Замовник має право:
6.1.1. отримувати послуги згідно умов цього Договору;
6.1.2. запитувати у Виконавця інформацію про послуги, що надаються за даним Договором;
6.1.3. у разі оплати послуги та неможливості з поважних причин (відрядження, хвороба тощо) у встановлений час взяти участь у заході ініціювати перенесення заходу на інший час або взяти участі в іншому заході, який пропонує Виконавець (якщо вартість заходу відрізняється від того, що було сплачено Замовником, доплатити необхідну суму);
6.1.4. отримати сертифікат від Виконавця, що підтверджує участь у проведеному заході.
6.2. Замовник зобов'язується:
6.2.1. своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату послуг за цим Договором;
6.2.2. мати технічну можливість та вільний доступ до мережі Інтернет під час надання послуги Виконавцем за даним Договором; у разі виникнення проблем, пов'язаних з отриманням від Виконавця послуг, негайно повідомити Виконавця про це у будь-який спосіб (телефон, e-mail, тощо);
6.2.3. не розголошувати третім особам дані доступу до заходу, що проводиться Виконавцем.
6.3. Виконавець має право:
6.3.1. змінювати дату та час проведення заходу, повідомивши про це Замовника;
6.3.2. отримувати оплату від Замовника за послуги, які надаються за цим Договором;
6.3.3. запропонувати Замовнику взяти участь у іншому заході з професійного розвитку.
6.4. Виконавець зобов'язується:
6.4.1. у разі скасування заходу (з причин, що не залежать від Виконавця) повернути Замовнику суму сплаченої попередньої оплати або запропонувати Замовнику іншій захід;
6.4.2. видати (надіслати на зазначену Замовником адресу) Замовнику сертифікат після проведеного заходу;
6.4.3. надавати інформацію Замовнику про послуги, що надаються за цим Договором.

7. Відповідальність

7.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.
7.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини, а також якщо Сторона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.
7.3. Виконавець несе відповідальність винятково за обсяг наданих послуг Замовнику згідно умов цього Договору.
7.4. Виконавець не несе відповідальності за якість інтернет-зв'язку, збій в роботі програмного забезпечення, перебої в постачанні електроенергії тощо.
7.5. Замовник несе відповідальність за достовірність відомостей, які передані ним Виконавцю.
7.6. У випадку порушення Замовником умов цього Договору Виконавець не несе відповідальності за своїми зобов'язаннями.

8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, що виникають за даним Договором або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до норм чинного законодавства України.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту Акцепту Оферти Замовником у порядку, передбаченому даним Договором, та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.
9.2. Договір може бути розірвано:
- за згодою Сторін;
- при односторонній відмові Замовника від послуг, що надаються за цим Договором, при цьому кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають;
- в односторонньому порядку з ініціативи Виконавця в разі, якщо Замовником було допущено порушення умов даного Договору, при цьому кошти, сплачені Замовником за даним Договором, поверненню не підлягають;
- у разі скасування заходу (з причин, що не залежать від Виконавця), при цьому Замовнику повертається сума сплаченої попередньої оплати.

10. Інші умови

10.1. У разі необхідності, за бажанням Замовника даний Договір може бути оформлений у письмовій формі.
10.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства.
10.3. Акцептуванням цього Договору Замовник (його уповноважена особа) надає свою добровільну та однозначну згоду на обробку його персональних даних із метою виконання Виконавцем своїх обов'язків за цим Договором та в порядку, передбаченому Законом України «Про захист персональних даних». Виконавець вправі надавати персональні дані Замовника (його уповноваженої особи) своїм співробітникам, співорганізаторам, а також третім особам, які залучені до надання послуг за цим Договором, виключно з метою досягнення цілей даного Договору.


РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІТАЦЕНТР»
Ідентифікаційний код юридичної особи 35183119
69035, м. Запоріжжя вул. Сєдова, 3
ІПН 351831108291
IBAN UA683005280000026005455076750
в АТ «ОТП БАНК

Made on
Tilda